Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Advent - latinsky ad-venio

Zdieľať na Facebooku

Advent je obdobím začínajúcim nedeľou najbližšou sviatku Sv. Ondreja Apoštola (30. november) trvajúcim 4 týždne.

V Cirkvi sa adventom začína liturgický rok. Advent je pôstnym obdobím v ktorom sa veriaci

  • pripravujú dôstojne osláviť sviatok Pánovho príchodu a vtelenia Slova
  • pripravujú svoje duše, aby sa stali vhodným príbytkom Spasiteľa prijatého v Eucharistii
  • a pripravujú sa tiež na Pánov posledný príchod, kedy príde a bude súdiť živých i mŕtvych


Symbolika

Cirkev v breviároch vyzýva k velebeniu "Pán Kráľa, ktorý prichádza", "Pána, ktorý je blízko", "Jeho, ktorého sláva bude čoskoro uzretá". Ako čítanie pre prvú adventné nokturno predpisuje kapitolu z proroka Izaiáša, ktorý hovorí v ostrých pojmoch o nevďačnosti Izraela, vyvolených detí, ktoré opustili a zabudli na svojho Otca; o Mužovi bolestí zasiahnutom hriechmi svojho ľudu; opisuje utrpenie a smrť prichádzajúceho Spasiteľa a jeho konečnú slávu; oznamuje zhromaždenie pohanov na Posvätnom vrchu.

V druhom nokturne čítania troch nedieľ sú vzaté z ôsmej homílie Sv. pápeža Leva I. (440-461) o pôste a almužnách ako príprave na príchod Pána a na druhú nedeľu z komentára Sv. Jeronýma na Izaiáša (Iz, 11:1), ktorý v tomto texte interpretuje Blahoslavenú Pannu Máriu ako "konár mimo korene rodu Jesse". V hymnoch tohto obdobia nájdeme modlitby pre príchod Krista, Stvoriteľa sveta ako Vykupiteľa, kombinované s modlitbou k blížiacemu sa súdu nad svetom a ochranou pred nepriateľmi. Podobné idei sú vyjadrené v antiphónach pre Magnificat v posledných 7 dňoch pred Vigíliou Narodenia.

V nich Cirkev volá Božskú Múdrosť, aby nás učila rozvážnosti; V omšiach je úmysel Cirkvi vyjadrený Epištolami a Evanjeliami. V Epištole vyzýva veriacich, od kedy je Spasiteľov príchod blízko, aby odvrhli temnotu a odeli sa brnením svetla, hodili čestne ako za jasného dňa a obliekli si Krista; ukazuje, že národy sú volané modliť sa k menu Pánovmu; žiada ich aby sa tešili v blízkosti Pánovej, napomína ich, aby obstáli pred Pánovým súdom, keď sa vráti a budú viditeľné tajomstvá skryté v ľudských srdciach. V Evanjeliách Cirkev hovorí o Pánovi prichádzajúcim v sláve; v ktorom a skrze ktorého sa splnili proroctvá; o večnom putovaní medzi Židmi; o hlase na púšti, "Pripravte cestu Pánovi". Cirkev v Liturgii nás prenáša späť do času pred vteleným Syna Božieho.

Cardinal Wiseman hovorí: „ Nie sme úsečne vyzývaný k zisku z blahoslavenej udalosti, ale aby sme si denne povzdychli s otcami:, "Zošlite nám rosu nebesá a nech nám oblaky dajú Spravodlivého: nech sa zem otvorí a vzíde Vykupiteľ." Kolekta troch zo štyroch adventných nedieľ začína slovami, "Pane, pozdvihni svoju silu a príď".

Historický pôvod

Nedá sa presne zistiť, kedy bol advent uvedený medzi cirkevné sviatky. Príprava pre sviatok narodenia Pána nebola zaužívaná skôr ako samotný sviatok narodenia a nie sú dôkazy, že by tak bolo pred 4. storočím, kedy podľa Duchesneho [Christian Worship (London, 1904), 260], bol sviatok celebrovaný celou Cirkvou, niektorými okolo 25 decembra, inými 6 januára. O určitej príprave čítame v dokumentoch synody v Zaragóze z roku 380, ktorej štvrtý kánon predpisuje, že od 17. decembra po Epiphániu by mal každý navštevovať kostol. Advent sa spomína v dvoch homíliách Sv. Maxima biskupa z Turína (415-466), nazvanej "In Adventu Domini", ale nevzťahuje sa na špeciálnu časovú periódu. Názov môže byť prídavkom opisovateľa textu.

Dodnes však niektoré homílie, predovšetkým Sv. Cézareja, biskupa z Arles (502-542), v ktorých nachádzame spomienku na prípravu pred Kristovým narodeninám; nepredstavujú však záväzné pravidlo. Synoda (581) v Mâcon, v Galii, v ôsmom kánone prikazuje od 11. novembra po sviatok narodenia vykonávať obetu podľa pôstneho rítu v pondelok, stredu a piatok. Gelasiovo Sacramentárium spomína päť nedieľ; neskôr redukovaných na štyri pápežom Sv. Gregorom VII. (1073-85). Zbierka homílií pápeža Sv. Gregora Veľkého (590-604) začína kázňou pre adventnú nedeľu. V roku 650 advent bol slávený v Španielsku päť nedieľ. Vo východných cirkvách nenájdeme dokument, ktorý by sa vzťahoval na slávenie adventu skorší ako z 8. storočia. Sv. Teodor (+ 826), ktorý hovoril o sviatkoch, ktoré sa na východe všeobecne slávili ho nespomína.

Podľa encyklopédie New Advent


Nech je pre nás príkladom Sv. Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval Kristov prvý príchod a vzorne ho očakával v zbožnosti a askéze, ako píše Sv. Písmo:

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti:"Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

"To o ňom povedal prorok Izaiáš:


„Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«"

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med."

Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6­6Jánov krst spočíval v ponorení do vody a bol znakom duchovného očistenia. Pokrstení vyznávali svoje hriechy, čím uznali, že sú hriešni, a prejavili potrebu očistiť si svedomie i túžbu po novom živote. Jánov krst bol iba výrazom pokánia a prípravou na sviatostný krst, ktorý ustanoví Kristus. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."

Nech je advent teda pre nás obdobie očistenia a pokánia, plnenia pokynov, ktoré nám dáva veľký svätec, obdobím odovzdania sa Kristovi a jeho spasiteľnej láske. Aby sme mohli s radosťou osláviť sviatok jeho narodenia, kedy spása prišla na tento svet a "Ľud kráčajúci v temnotách uzrel veľké svetlo." A predovšetkým aby sme boli pripravený, keď sa Kristus opäť vráti a oddelí plevel od zrna a obstáli sme pre jeho prísnym a spravodlivým súdom.

 Zverejnil Slovenský Kruh Leva XIII.

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce sú
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2024 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk