Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Deň Matice slovenskej 4. August

Každý rok si vždy 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky - Deň Matice slovenskej. Vznikla 4. 8. 1863 v Martine, kde má doteraz sídlo. Prvý predseda bol biskup Štefan Moyzes. Matica slovenská bola prvá slovenská inštitúcia, na ktorej sa systematickejšie pestovali vlastivedné vedy, zakladalo sa múzejníctvo a archívnictvo, podnecovala sa literárna tvorba. Usilovala sa zlepšiť postavenie a hospodársku prosperitu robotných vrstiev.

Zdieľať na Facebooku

Matica slovenská

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Je konzervačnou i depozitnou knižnicou, prednostne uchováva slovenské dokumenty a dokumenty týkajúce sa Slovenska. Spravuje a ochraňuje historický knižný fond, je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižných dokumentov, spravuje súborný katalóg monografii knižníc a koordinuje jeho tvorbu. Momentálne sídli v centre Martina, v pôvodne druhej budove MS. Svojou činnosťou sa v začiatkoch svojej existencie zaslúžila o rozšírenie slovenského jazyka.

Dejiny

Obal prvých stanov Matice slovenskej
Bola založená roku 1863 v Martine a stala sa celonárodnou inštitúciou. Prvé slávnostné zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1863 v Martine. Prvým predsedom bol zvolený katolícky biskup Štefan Moyzes a podpredsedom evanjelický superintendent Karol Kuzmány.

Názov „Matica" pochádza zo srbského jazyka a znamená „zdroj" alebo „včelia kráľovná". Založenie Matice slovenskej bolo inšpirované obdobnými inštitúciami v niektorých ďalších slovanských krajinách, ako Matica srpska, založená v Srbsku v roku 1826, a Matice česká, založená v roku 1831. Matica slovenská nadväzovala na činnosť spolku Tatrín.

Rakúsky cisár, pod tlakom požiadaviek Memoranda národa slovenského z roku 1861, povolil Slovákom financovať národné kultúrne inštitúcie. To viedlo k založeniu Matice slovenskej 4. augusta 1863 na valnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine (dnešný Martin). Jej sídlom sa stal Turčiansky Svätý Martin a bola financovaná dobrovoľnými príspevkami a rakúskym cisárom. V roku 1873, Matica slovenská mala asi 1300 členov, medzi nimi mnoho obcí, knižníc, škôl a iných inštitúcií.

Matica sa stala centrom a symbolom slovenskej "nezávislosti" a národného povedomia. Od začiatku mala zakázané zúčastňovať sa politických aktivít a zriaďovať regionálne pobočky. Napriek tomu si získavala veľa podporovateľov medzi ľuďmi na území Slovenska. Matica slovenská združila v meste kruh popredných proslovensky zmýšľajúcich vzdelancov, položila základy celonárodných zbierkotvorných a vedeckých pracovísk, bádateľskej a vydavateľskej činnosti, kníhtlače. Založila prvú národnú knižnicu, roku 1870 otvorila v Martine Slovenské národné múzeum. Vydávala desiatky odborných monografií a prvý po slovensky písaný vedecký časopis - Letopis Matice slovenskej. Zaslúžila sa o jazykové zjednotenie Slovákov a vytvorila komunikačnú platformu pre slovenských vlastencov z rôznych častí krajiny a rôznych odborov činnosti. Zastávala miesto národných politických inštitúcií, ktorých zakladanie bolo v Uhorsku zakázané v podmienkach silnej maďarizácie. V porovnaní s podobnými ustanovizňami ďalších slovanských národov dosiahla jednoznačne najväčší rozmach.

6. apríla 1875 bola činnosť Matice zastavená a nariadením ministra vnútra Kolomana Tiszu z 12. novembra 1875 bola Matica slovenská rozpustená a jej majetok zhabaný. Koloman Tisza v rozhodnutí, ktoré uverejnili aj Národné noviny č. 143 z roku 1875 dôvodí, že činnosť Matice nezodpovedala stanovám a že jej činnosť po dlhé roky jej trvania bola protivlastenecká a protištátna. Svoju činnosť Matica obnovila 1. januára 1919 po vzniku Česko-Slovenska na základe rozhodnutia Dr. Vavra Šrobára, ministra pre správu Slovenska. Od roku 2010 je predsedom Matice slovenskej Marián Tkáč.

Sídla Matice slovenskej


1. budova
Pamätná tabuľa na 1. budove MS
Pôvodná budova bola postavená v rokoch 1864 - 1875. Budova bola postavená podľa projektu Jána Nepomuka Bobulu z darov slovenského ľudu. Zastavaná plocha je 1 189 m2. Pôvodne neskoro klasicistická budova bola začiatkom 20. storočia dočasne upravená pre štátne inštitúcie. Budova je od roku 1962 národnou kultúrnou pamiatkou. V areáli budovy sa nachádza aj socha S. H. Vajanského od Františka Úprku (1926), ktorá bola pôvodne umiestnená pred 2. budovou Matice slovenskej. V budove je momentálne umiestnená stála expozícia Slovenského národného literárneho múzea.

2. budova
Druhá budova Matice slovenskej postavená v rokoch 1924 - 1926 je bohato členená v hmote tromi hlbokými rizalitmi na fasádach. Budova bola postavená podľa projektu Jána Palkoviča. Zastavaná plocha je 1 737 m2. Od roku 1964 je kultúrnou pamiatkou. Pred budovou sa nachádza socha národného umelca Jána Kulicha „Matica slovenská" (1964) zo zváranej ocele.

3. budova
Tretia budova Matice slovenskej postavená v rokoch 1963 - 1975. Do roku 2005 sídlo Matice slovenskej. Po delimitácii majetku medzi Maticou slovenskou a Slovenskou národnou knižnicou, slúži 3. budova pre potreby Slovenskej národnej knižnice. Matica slovenská momentálne sídli opäť v 2. budove.

Predsedovia Matice slovenskej

 • 1863-1869 Štefan Moyzes (1797-1869)
 • 1870-1875 Jozef Kozáček (1807-1877)
 • 1919-1926 Matúš Dula (1846-1926)
 • 1919-1921 Pavol Országh-Hviezdoslav (1849-1921)
 • 1919-1926 František Richard Osvald (1845-1926)
 • 1919-1950 Vavro Šrobár (1867-1950)
 • 1922-1930 Juraj Janoška (1856-1930)
 • 1926-1943 Marián Blaha (1869-1943)
 • 1931-1939 Ján Vanovič (1856-1942)
 • 1931-1949 Jozef Országh (1883-1949)
 • 1945-1954 Jur Hronec (1881-1959)
 • 1945-1950
  1968-1973
  1974-1976 čestný predseda Laco Novomeský (1904-1976)
 • 1973-1990 Vladimír Mináč (1922-1996)
 • 1990 (január-august) Viliam Gruska
 • 1990-2010 Jozef Markuš (1944-)
 • 2010- Marián Tkáč (1949-)

Zákon o Matici slovenskej

Zdroj: matica.sk

Zákon č. 68 / 1997 Z. z. Zákon o Matici slovenskej
(v znení č. 183/2000 Z. z., 474/2005 Z. z.)

Zo dňa: 13. 2. 1997
Platný od: 11. 3. 1997     Účinný od: 1. 1. 2006

68   ZÁKON   z 13. februára 1997

o Matici slovenskej

Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutočnosti, že Matica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti, sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň.

(2) Matica slovenská je právnická osoba.

(3) Sídlo Matice slovenskej je Martin.

§ 2

Úlohy Matice slovenskej

(1) Úlohy zverené Matici slovenskej štátom sú najmä

a) upevňovať slovenské vlastenectvo,

b) prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti,

c) robiť základný slovakistický výskum,

d) podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,

e) pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt,

f) zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky,

g) posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou,

h) združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete,

i) podporovať propagáciu Slovenskej republiky aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí,

j) rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt,

k) zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti,

l) spolupracovať so štátnymi orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji kultúry a spoločenského života,

m) vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku,

n) spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné školy a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

(2) Ďalšie úlohy Matice slovenskej vyplývajú z činnosti jej orgánov (§ 4 a 5).

§ 3

Ustanovizne vykonávajúce úlohy zverené Matici slovenskej štátom

(1) Matica slovenská spolupracuje a spolupôsobí pri plnení úloh štátu v oblasti kultúry a vedy. Tieto úlohy plnia najmä tieto jej ustanovizne:

a) Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav,

b) Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej,

c) Krajanské múzeum Matice slovenskej,

d) informačné a kultúrne strediská Matice slovenskej v zahraničí,

e) oblastné strediská Matice slovenskej.

(2) Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav sú vedecké pracoviská Matice slovenskej pre základný slovakistický výskum. Sú právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Matica slovenská. Riaditeľov vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej.

(3) Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej je organizačná zložka Matice slovenskej. Pôsobí ako koordinátor výskumu a dokumentácie vzťahov medzi slovenským národom a národnostnými menšinami žijúcimi v Slovenskej republike, ako aj na konzultovanie otázok z tejto problematiky so zainteresovanými subjektmi. Riaditeľa vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej.

(4) Krajanské múzeum Matice slovenskej pôsobí ako jej ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi mimo územia Slovenskej republiky a na udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike. Vedúceho Krajanského múzea vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej.

(5) Informačné a kultúrne strediská Matice slovenskej v zahraničí sú pracoviská Matice slovenskej na informovanie o Slovensku, na propagáciu Slovenska vo svete a na spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

(6) Oblastné strediská Matice slovenskej sú odborné pracoviská, ktoré plnia kultúrne, spoločenské a metodické ciele voči širokej verejnosti i voči členskej základni Matice slovenskej na vymedzenom území. Pôsobia ako pracoviská s právnou subjektivitou (domy Matice slovenskej) alebo bez právnej subjektivity (oblastné pracoviská Matice slovenskej). Riaditeľov týchto pracovísk s právnou subjektivitou vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej.

§ 4

Organizácia Matice Slovenskej

(1) Maticu slovenskú tvoria

a) miestne, záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej (ďalej len „odbor"),

b) ustanovizne uvedené v § 3,

c) spoločné pracoviská Matice slovenskej a právnických osôb zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy,

d) Archív Matice slovenskej.1)

(2) Odbor združuje členov Matice slovenskej a spolupracuje pri plnení jej úloh v rámci obcí, spoločenských záujmov a vedných disciplín. Odbor je právnická osoba; zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku nad 1 milión Sk a zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad 5 miliónov Sk podliehajú predchádzajúcemu súhlasu výboru Matice slovenskej. Postavenie, pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik odboru upravujú stanovy Matice slovenskej. Prípadné spory medzi odbormi navzájom riešia a rozhodujú orgány Matice slovenskej.

(3) Spoločné pracoviská Matice slovenskej sú obslužné pracoviská napomáhajúce plnenie úloh Matice slovenskej.

(4) Matica slovenská na plnenie úloh, ktoré jej vymedzuje tento zákon, môže zriaďovať a zakladať aj ďalšie právnické osoby a utvárať pracoviská bez právnej subjektivity.

(5) Podrobnosti o činnosti organizačných zložiek, ustanovizní a spoločných pracovísk Matice slovenskej, o ich postavení a vzťahy medzi nimi upravujú stanovy Matice slovenskej.

§ 5

Orgány Matice slovenskej

(1) Orgány Matice slovenskej sú

a) valné zhromaždenie Matice slovenskej (ďalej len „valné zhromaždenie"),

b) výbor Matice slovenskej,

c) predseda Matice slovenskej,

d) dozorný výbor Matice slovenskej.

(2) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Matice slovenskej a tvoria ho delegáti jednotlivých odborov a pracovísk Matice slovenskej delegovaní podľa stanov Matice slovenskej, ako aj členovia výboru Matice slovenskej. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä

a) prerokúvanie zásadných otázok zamerania a činnosti Matice slovenskej,

b) schvaľovanie stanov Matice slovenskej a ich zmien,

c) voľba a odvolanie výboru Matice slovenskej,

d) voľba a odvolanie predsedu Matice slovenskej,

e) schvaľovanie zásad hospodárenia Matice slovenskej.

(3) Výbor Matice slovenskej je najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej. Do pôsobnosti výboru Matice slovenskej patrí najmä

a) rozhodovanie o zriadení alebo o založení organizačnej zložky, pracoviska alebo odboru Matice slovenskej,

b) rozhodovanie o založení alebo o zriadení právnických osôb, v ktorých jediným alebo väčšinovým zakladateľom alebo zriaďovateľom je Matica slovenská,

c) zvolávanie valného zhromaždenia,

d) prerokúvanie a schvaľovanie správ o hospodárení a rozpočtu Matice slovenskej.

(4) Predseda Matice slovenskej je štatutárnym orgánom Matice slovenskej, ktorý ako najvyšší predstaviteľ Matice slovenskej reprezentuje Maticu slovenskú navonok a predsedá výboru Matice slovenskej. Do jeho pôsobnosti patrí najmä riadenie a koordinácia celkovej činnosti Matice slovenskej a vedenie valného zhromaždenia. V pôsobnosti riadenia a koordinovania činnosti subjektov uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) a c) zastupuje predsedu Matice slovenskej správca Matice slovenskej. Pracovný pomer predsedu Matice slovenskej sa zakladá voľbou.

(5) Dozorný výbor Matice slovenskej je najvyšším kontrolným orgánom Matice slovenskej. Dve tretiny jeho členov (vrátane predsedu) volí valné zhromaždenie. Tretinu jeho členov tvoria zástupcovia štátu, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.

(6) Podrobnosti o postavení, pôsobnosti, zložení a vzniku orgánov Matice slovenskej upravujú stanovy Matice slovenskej.

§ 6

Hospodárenie a financovanie Matice slovenskej

(1) Matica slovenská hospodári

a) s vlastným majetkom,

b) s majetkom štátu.

(2) Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré svojou povahou môžu slúžiť na plnenie úloh Matice slovenskej.

(3) Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje Matica slovenská, sa vzťahuje osobitný predpis.3)

(4) Na plnenie úloh Matice slovenskej sa poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1). S týmito dotáciami hospodári Matica slovenská podľa osobitných predpisov.4)

(5) Matica slovenská môže s vlastným majetkom vykonávať podnikateľskú činnosť spravidla prostredníctvom ňou založených obchodných spoločností. Výnosy z podnikateľskej činnosti používa na plnenie svojich úloh.

§ 7

Spoločné ustanovenie

Na orgány Matice slovenskej, organizačné zložky Matice slovenskej, pracoviská Matice slovenskej a odbory Matice slovenskej zriadené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa hľadí, ako keby boli zriadené podľa tohto zákona.

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 196/1991 Zb. o Matici slovenskej.

§ 9

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Obal prvých stanov Matice Slovenskej
budova matice slovenskej
matica slovenská
deň Matice slovenskej 4. August
deň Matice slovenskej 4. August
Matica slovenská 4. August
deň Matice slovenskej 4. August
deň Matice slovenskej 4. August
Matica slovenská 4. August
Matica slovenská 4. August
Kulich Jan Matica slovenská zváraný kov
martin Matica slovenská 4. August
martin Matica slovenská 4. August
deň Matice slovenskej 4. August
Matica slovenská 4. August
prvá budova matice slovenskej
deň Matice slovenskej 4. August
deň Matice slovenskej 4. August
deň Matice slovenskej 4. August
Matica slovenská 4. 8
Matica slovenská 4. 8
Matica slovenská 4. 8
umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce sú
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2024 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk