Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA - PATRÓNKA SLOVENSKA

Zdieľať na Facebooku

V septembri si pripomíname sviatky
Panny Márie, ktorá má osobitné miesto
v našom živote nielen ako kresťanov, ale
aj ako občanov Slovenska. Sedem-bolestná
Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
Symbolizuje tisícročné útrapy Slovákov
stratených na svojom vlastnom území, s
upieraným právom na rodnú reč
a sebaurčenie. Život Panny Márie
naplnený pokorou, láskou a náde-jami
celého ľudstva, sa premenil na tŕ-nistú
cestu obetí a nových nádejí od zvestovania
v Nazarete až po vrchol pod krížom na
Golgote. Práve v prekonávaní bolestí
a opakovanom vzkriesení nádejí je paralela
našej histórie a života Panny Márie.
Na cestách po Palestíne sme sa s pripomenutím
Slovenska stretli na viacerých
miestach. Asi najsilnejší dojem na nás
zanechala mozaika Sedembolestnej Pan-ny
Márie ako patrónky Slovenska, ktorá je
pred vchodom do Baziliky Zvesto-vania
Panny Márie v Nazarete.
Úcta k Panne Márii sa na tomto mieste
traduje už od prvého storočia nášho
letopočtu. Bazilika Zvestovania je nový
nádherný chrám (1966) na zákla-doch
dvoch kostolov - byzantského (427)
a križiackeho (12. storočie). Bazi-lika
s veľkou kupolou je ústredným bo-dom
starého Nazaretu. Práve tu bol dom Panny
Márie a v jaskyni pod ňou sa traduje, že
jej archanjel Gabriel zvestoval narodenie
Božieho syna. Miesto zvestovania je
označené ružicou z bieleho mramoru, nad
ktorou je napísané „Verbum caro hic
factum est" (...a slovo telom sa stalo).
Okolie baziliky tvoria záhrady s nádhernými
výhľadmi na mesto. Okolo
vnútorného múru je veľa obrazov Panny
Márie, tak ako si ju predstavujú a uctievajú
mnohé národy celého sveta.
Obraz Sedembolestnej Panny Márie, pod
ktorou je nápis Slovak Rep. je od roku
1970 hneď vedľa obrazu veno-vaného
z Československa a vedľa „do-mácej"
Panny Márie Nazaretskej.
Mozaiku darovali Slováci z Talian-ska.
Na zlatom podklade sa vo veľkosti
150x200 cm skvie pieta - sediaca Panna
Mária, ktorá drží na kolenách mŕtve telo
Ježiša. Srdce Panny Márie prebodáva
sedem mečov bolesti. Pri nohách Panny
Márie je znak Slovenska. Pod ním je nápis
„Virgo dolorosa Patrona Slo-vakiae -
Succure pro nobis" (Panna bolestivá
Patrónka Slovenska - pomáhaj nám).
Vpravo dolu je Šaštínska bazilika, symbol
úcty Panny Márii na Slovensku. Na ľavej
strane je v terchovskom kroji oblečená
slovenská rodinka - kľačiaci muž s dvoma
deťmi a stojaca žena, ktorí sa modlia
z knižky, čo pripomína sta-roslovienčinu
ako štvrtý liturgický ja-zyk. Muž sa opiera
o pútnickú palicu, čo symbolizuje diaľku
a námahu, ale možno aj sv. Cyrila
a Metoda ako na-šich vierozvestcov. Hore
sú dvaja an-jeli, ktorí držia klince,
kladivo, tŕne a kopije, ktoré spôsobili rany
na tele Ježiša. Oblečenie Panny Márie
(modré šaty, fialová šatka a rukávy)
farebne ladí s farbami krojov anjelov
i rodiny. Na tvári Panny Márie možno
čítať utr-penie, ktorému však rozumie
a vníma ho ako nádej pre celý svet. Aj
preto sa zrodila a traduje už od 4. storočia
úcta k bolesti Panny Márie. Starodávnosť
mariánskej úcty u nás možno pripísať aj
zásluhám sv. Cyrila a Metoda.
Na základe dlhoročnej úcty Slovákov
k bolestnej Matke vyhlásil Pavol VI.
dekrétom „Quam pulchra" našu svätyňu v
Šaštíne za menšiu baziliku (1964) a r. 1976
Kongregácia pre sviatosti a boho-službu
schválila slovenské proprium li-turgie, v
ktorom sa hovorí: Beatae Mariae, Patronae
Slovaciae, čiže Blaho-slavená Mária,
Patrónka Slovenska. Napriek tomu, že
všetci poznáme spo-jenie „Sedembolestná"
Panna Mária, len málokto vie, o ktorých
bolestiach sa hovorí. Pripomeňme si ich:
Najprv sa hovorilo o 5 bolestiach, ako sa
uctievalo 5 rán Krista. Potom sa začalo
uctievať 7 bolestí - 7 v biblickej reči
znamená plnosť, dokonalosť. Tým sa chce
naznačiť plnosť utrpenia, ktoré prežila aj
Mária. Aby sa skonkrétnil titul „Sedembolestná",
vypočítali sa historické momenty,
ktoré znášala s Kristom v dňoch
jeho najväčšieho utrpenia:
Sedem bolestí - 1. keď Ježiša zajali
a bičovali, 2. keď Ježiša predviedli pred
Piláta a odsúdili, 3. keď vyriekli nad ním
ortieľ smrti, 4. keď ho pribili na kríž, 5.
keď Ježiš vypustil ducha na kríži, 6. keď
ho sňali z kríža a 7. keď Ježiša uložili do
hrobu. Až neskôr sa rozšíril obraz bolestí
aj z Kristovho detstva - Panna Mária
trpela: 1. keď počula Simeonovo
proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne
srdce, 2. keď utekala do Egypta a
Herodes vraždil neviniatka, 3. keď
hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme,
4. keď Ježiša za-jali a odsúdili, 5. keď
Ježiš zomieral na kríži, 6. keď Ježiša
zložili z kríža a 7. keď Ježišovo telo
kládli do hrobu.
Obraz Sedembolestnej Panny Márie ako
výraz vďaky a pripomenutia Slo-venska
v Nazarete je jedným z naj-krajších
umeleckých stvárnení Panny Márie
v celom areáli a právom vyvo-láva v nás
pocit hrdosti a radosti, že práve
Slovensko je takto prezentované pred
celým svetom.

Abrahámske noviny, ročník 5, 2008, č. 4

sedembolestná panna mária
sedembolestná panna mária
sedembolestná panna mária
umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Minuloročné ceny skončia
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2023 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk