Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Svetový deň životného prostredia 5.jún

Zdieľať na Facebooku

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia.

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom "Je len jedna Zem".

Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov. Na konferencii prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, ktorá uviedla 25 zásad na zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi. Účastníci konferencie po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme.

V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo 27. valné zhromaždenie OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN /UNEP/ a vyhlásilo 5. jún za Svetový deň životného prostredia.

Stockholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem problémy životného prostredia, ktoré presahujú hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Ochrana ozónovej vrstvy Zeme, eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia, podmieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde, jadrová bezpečnosť, zneškodňovanie odpadov a otázky biodiverzity sa postupne stávali predmetom viacerých medzinárodných dohovorov i poslaním celosvetových i regionálnych integračných zoskupení. Slovenská republika je signatárom väčšiny z týchto dohovorov a účastníkom environmentálnych aktivít medzinárodného charakteru. Nové prístupy k životnému prostrediu uplatňuje vo svojej politike i právnom systéme.

Stockholmská konferencia sa sústredila len na otázky starostlivosti o životné prostredie. Snahy svetového spoločenstva o zaistenie globálnej environmentálnej bezpečnosti sa však následne vyvíjali už z hľadiska širšieho prístupu, a to najskôr formuláciou a následne aj uplatňovaním princípu trvalej udržateľnosti. Táto nová ideológia sa premietla do politických agend jednotlivých vlád.

Prelomovým bodom, prinášajúcim zásadnú zmenu orientácie v prospech trvalo udržateľného rozvoja sa stala "historická" Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v roku 1992 v Rio de Janeiro. Široké zastúpenie účastníkov tejto konferencie bolo dôkazom uvedomenia si potreby integrácie sociálnych, ekonomických a environmentálnych aspektov formou nastúpenia cesty trvalo udržateľného rozvoja. Samotná konferencia a tiež dokumenty s globálnym významom a prierezovým charakterom prijaté na nej, výrazne ovplyvnili činnosť mnohých organizácií ekonomického, sociálneho a environmentálneho zamerania vo svete i v jednotlivých štátoch. Rozhodne za najväčší úspech konferencie možno považovať prijatie Agendy 21 - komplexného východiskového dokumentu predstavujúceho reálny návod na zlepšenie kvality života vo vyváženom životnom prostredí so sociálnou a ekonomickou dimenziou. Agenda 21 sa realizuje tak na globálnej ako aj na národnej a lokálnej úrovni organizáciami systému OSN, vládami i mimovládnymi organizáciami.

Desať rokov po konferencii v Riu sa predstavitelia 190 krajín zišli znovu v juhoafrickom Johannesburgu na najväčšom podujatí v histórii OSN - Summite o trvalo udržateľnom rozvoji. Približne 70 tisíc účastníkov sa počas desiatich dní 26.8. - 4.septembra 2002 snažilo nájsť prijateľné riešenie problémov dneška akými sú: prístup k pitnej vode pre miliardy ľudí na našej planéte, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, boj proti AIDS, malárii, tuberkulóze, zachovanie biodiverzity a ochranu životného prostredia, dostupnosť energie a investícií do poľnohospodárstva v rozvojových krajinách a taktiež nájsť odpoveď na otázku : "Ako sa dá trvalo udržateľný rozvoj realizovať v čase globalizácie a rýchleho technického pokroku."

Čas pokročil o zopár rôčkov dopredu. Čo sa nám podarilo a čo nie dosiahnuť v oblasti životného prostredia na Slovensku za posledné obdobie ?

Hodnotenie činností za určité obdobie vždy obnáša isté riziká. Ani pri najlepšej vôli, totiž, sa nedajú vymenovať všetky aktivity, bez ktorých by sme sa nikdy nedopracovali k výraznejším úspechom, ktoré aj napriek jestvujúcim rezervám, každú prácu posúvajú do novej, kvalitatívne vyššej polohy. V týchto súvislostiach treba vidieť aj „veľký výsledok", na ktorom mal aj rezort životného prostredia SR svoj nezastupiteľný podiel, a ktorý považujeme za najväčší úspech v rámci celej spoločnosti - vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.

Tak, ako bolo náročné predvstupové obdobie, o nič jednoduchšie nebolo a ani nie je obdobie praktickej implementácie európskej legislatívy ako i celkových pravidiel do našich vlastných, domácich podmienok Reprezentujú ho také projekty ako sú Národný zoznam chránených vtáčích území a Národný zoznam území európskeho významu zaradených do siete NATURA 2000, z ďalších možno spomenúť tzv. nový vodný zákon, do ktorého bola premietnutá stratégia Rámcovej smernice o vode v Slovenskej republike. Nemenej dôležitá je snaha o pristúpenie k základnému medzinárodnému dokumentu na úseku ľudských práv a slobôd, ktorý je známy ako Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach o životné prostredie tzv. Aarhuský dohovor. Prvé úspešné kroky, aby sa mohol v praxi plne uplatňovať urobili rezort životného prostredia tým, že pripravil zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, ktorý je v platnosti od júla roku 2004.

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

"Obyvatelia sveta" Bronzová plastika, Leo Wirth, Weikersheim-Laudenbach

Dielo symbolizuje našu spoločnú zodpovednosť za chovanie ľudstva na ZemiSvetový deň životného prostredia 5. jún

Svetový deň životného prostredia 5. jún

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce sú
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2024 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk