Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Historický kalendár udalostí od 1. septembra do 28.
septembra 1944

Zdieľať na Facebooku

1. september 1944
Plk.gšt. Ján Golian bol oficiálne povýšený do funkcie veliteľa a mjr.gšt.Július Nosko do funkcie náčelníka štábu Veliteľstva armády.
V harmaneckých papierňach začali tlačiť povstalecký denník Útok, ktorý vychádzal do 9.10.1944. Prvé číslo vyšlo v náklade 50.000 výtlačkov. Celkom vyšlo 33 čísiel.
SNR vydala Deklaráciu a prebrala všetku zákonodárnu, vládnu a výkonnú moc na Slovensku do svojich rúk.

2. september 1944
Po úteku z "čestnej väzby" prišiel okolo obeda do Banskej Bystrice minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš. Plk.gšt. Ján Golian ho na príkaz čs. vlády v Londýne dal zaistiť a odmietol jeho spoluprácu.
Veliteľ 1. ČSA na Slovensku plk.gšt. Ján Golian rozkazom č. 5 ustanovil s platnosťou od 31. augusta 1944 veliteľov dvoch obranných oblastí, veliteľov piatich peších plukov a dvoch delostreleckých oddielov.
Veliteľ partizánskej brigády Jánošík Ernest Bielik vydal rozkaz na presun oddielov Jána Katrušina, Demiana Petroviča Vozňuka a Ivana Fjodoroviča Riabykina z Banskej Bystrice k Červenej Skale a Telgártu.
Štáb 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina vydal rozkaz riaditeľovi štátnej rafinérie v Dubovej vydať pohonné hmoty pre potreby partizánov. Prvý deň brigáda prevzala 5.000 litrov benzínu a desaťtisíce litrov v ďalších dňoch.

4. september 1944
V noci zo 4. na 5. 9. 1944 sa vrátila zo ZSSR do Banskej Bystrice delegácia SNR vedená Karolom Šmidkem, ktorá v Moskve prerokovala pomoc SNP, presun 2. čs. paradesantnej brigády a 1. čs. stíhacieho pluku na povstalecké územie. O svojom rokovaní informovali zasadanie SNR.

5. september 1944
SNR vyhlásila mobilizáciu záložníkov do 35 rokov.
Plénum SNR zvolilo 6-členné predsedníctvo SNR. Tvorili ho: Karol Šmidke, dr. Gustáv Husák, Daniel Ertl za KSS, dr. Vavro Šrobár, dr. Jozef Lettrich a Ján Ursíny za DS.
Po mobilizácii sa počet príslušníkov povstaleckej armády zvýšil na 47.000 osôb.
Plk.gšt.Ján Golian bol povýšený na brigádneho generála. Zároveň sa stal členom SNR, ktorá vytvorila Povereníctvo národnej obrany. Do funkcie povereníka bol menovaný pplk.vet.MVDr.Mikuláš Ferjenčík.

6. september 1944
V Banskej Bystrici začal vychádzať Bojovník ako orgán 1. ČSA na Slovensku. Celkom vyšlo 42 čísiel v náklade 20-25.000 výtlačkov.
V noci z 5. na 6. september 1944 priletela do Banskej Bystrice sovietska vojenská misia vyslaná štábom 1. UF maršala Ivana Stepanoviča Koneva, ktorú viedol mjr. Ivan Ivanovič Studenskij-Skripka.

7. september 1944
Veliteľstvo 1. ČSA na Slovensku zriadilo na Starých Horách poľnú nemocnicu, ktorej velil npor. MUDr. Karol Šiška.
Predsedníctvo SNR vymenovalo na návrh KSS Karola Šmidkeho za veliteľa partizánskych oddielov na Slovensku.

9. september 1944
V Banskej Bystrici začala KSS vydávať svoj ústredný tlačový orgán Pravda (vyšlo 40 čísiel). Posledné číslo Pravdy vyšlo 25.10.1944 v Medzibrode.
Gen. Ján Golian vydal rozkaz k reorganizácii 1. ČSA na Slovensku. Rozkazom zrušil dve vojenské obranné oblasti a vytvoril šesť taktických skupín a leteckú skupinu. Rozkaz platil od 10.9.1944 od 20.00 hod.

10. september 1944
1. TS zriadila v obciach Zvolenské Nemce, Selce, Šalková výcvikové stredisko s cieľom vystrojiť, vycvičiť a bojovo stmeliť pešie jednotky pre armádnu zálohu. Stredisko vycvičilo celkom 5 peších práporov.

11. september 1944
Veliteľstvo 1. československej armády na Slovensku vydalo 1.500 legitimácií pre príslušníkov brigády kpt. Jána Nálepku. Legitimácie podpísal veliteľ 1. ČSA na Slovensku gen. Ján Golian.

12. september 1944
Plenárne zasadnutie SNR schválilo na základe návrhu KSS vytvorenie Rady na obranu Slovenska s úlohou organizovať "obranu Slovenska brannou mocou a partizánskymi oddielmi na Slovensku".
Nariadením SNR č. 14/44 bola zriadená Rada na obranu Slovenska ako najvyšší orgán SNR pre riadenie a zabezpečovanie ozbrojeného boja počas SNP. Predsedom sa stal veliteľ 1. ČSA gen. Ján Golian a od 7.10.1944 gen. Rudolf Viest. Členovia kpt. Milan Polák, mjr. Jozef Marko, pplk. Mikuláš Ferjenčík, za SNR Karol Šmidke (KSS) a Peter Zaťko (DS), za HŠPO plk. Aleksej Nikitič Asmolov a Rudolf Slánský.
Partizánsky referát pri veliteľstve 1. ČSA na Slovensku vydal pre partizánsku brigádu Jánošík 600 ks partizánskych legitimácií s podpisom veliteľa 1. ČSA gen. Jána Goliana. Legitimácie prevzal náčelník štábu brigády kpt. J. D. Jermakov.

13. september 1944
Povstalecká delegácia sa vrátila z Kyjeva na letisko Tri Duby s odporúčaním zriadiť Hlavný štáb partizánskeho hnutia na Slovensku, ktorý by koordinoval činnosť vojenských a partizánskych jednotiek.
Veliteľ 1. čs. armády na Slovensku generál Ján Golian vydal rozkaz o spolupráci armády s partizánskymi jednotkami.
Partizánsky referát pri Veliteľstve 1. ČSA na Slovensku vydal 220 legitimácií pre oddiel 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina rozmiestnený v Bukovci.
Na rozkaz veliteľstva 1. ČSA na Slovensku sa presťahovala výrobňa výbušnín z Prievidze do Harmanca. V papierenskom závode začala o 2 dni vyrábať prvé nálože.

14. september 1944
SNR dočasne poverila filiálku Slovenskej národnej banky v Banskej Bystrici vykonávať všetky práva a povinnosti Národnej banky.
Partizánsky referát pri veliteľstve 1. ČSA na Slovensku vydal pre partizánsky oddiel Dolina, veliteľ kpt. J. Pristach 200 ks legitimácií s podpisom gen. Jána Goliana.

16. september 1944
Na základe rozhodnutia SNR a so súhlasom Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia v Kyjeve bol v Banskej Bystrici zriadený Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku. Jeho veliteľom sa stal Karol Šmidke, prvým zástupcom veliteľa pplk. Branislav Manica, druhým mjr. JUDr. Vladimír Daxner.
Partizánsky zväzok Alexander Nevský sa po desiatich dňoch pochodu po osi Čerchov-Levočské pohorie - Kráľova hoľa - Heľpa presunul do Banskej Bystrice. Ešte v ten istý deň sa celá jednotka presunula cez Tajov na Kordíky, kde si vybudovala základňu.
Pri Banskej Bystrici bola vysadená partizánska organizátorská skupina Jozefa Hečku-Horu, z ktorej sa neskôr sformoval oddiel Vpred.

17. september 1944
V Národnom dome v Banskej Bystrici sa konal zjednocovací zjazd KSS a slovenskej sociálnej demokracie. Za predsedu KSS bol zvolený Karol Šmidke, podpredsedami sa stali Gustáv Husák a Ján Čech.
Vyšlo v Banskej Bystrici prvé číslo denníka Čas, ústredného orgánu Demokratickej strany, ktorá vznikla z demokratického klubu. Do 25.10.1944 vyšlo 35 čísiel.
Na povstalecké územie priletel 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR, ktorý sa začlenil do organizácie povstaleckého letectva.

18. september 1944
V obci Horná Ves došlo k boju medzi príslušníkmi partizánskeho oddielu Dolina (veliteľ kpt. Jozef Pristach) a hitlerovcami. V boji padol partizán, traja boli ranení a dvaja nezvestní. Straty nepriateľa neboli zistené. 19.9.1944 sa oddiel vrátil do Španej Doliny.
Partizánsky referát pri veliteľstve 1. ČSA na Slovensku vydal 3.000 ks legitimácií pre 1. čs. partizánsku brigádu J. V. Stalina a 800 legitimácií pre partizánsky zväzok Jan Žižka.

19. september 1944
Neďaleko Banskej Bystrice na základni 2. čs. partizánskej brigády Za slobodu Slovanov pri obci Kordíky bola vysadená 27-členná partizánska organizátorská skupina Vasila Michajloviča Kozlova s rozkazom UŠPH uskutočňovať bojovú, diverznú a organizátorskú činnosť na území južného Slovenska okupovaného horthyovským Maďarskom.

20. september 1944
Na žiadosť HŠPO na Slovensku veliteľ 1. ČSA na Slovensku gen. Ján Golian vydal rozkaz vydávať zbrane, strelivo a ďalší materiál pre partizánske jednotky len prostredníctvom HŠPO.

22. september 1944
Po ťažkých a vyčerpávajúcich bojoch a značných ľudských a materiálnych stratách v Karpatsko-dukelskej operácii 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR bola sústredená v Kroscienku pri Krosne (Poľsko), aby sa pripravila na odlet na povstalecké Slovensko.
V dňoch 23.-30. septembra 1944
Presťahoval sa muničný závod z Harmanca na Tri vody.

24. september 1944
V Banskej Bystrici začal vychádzať týždenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo Nové Slovo. Vychádzal do 22.10.1944.

25. september 1944
Začal presun 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR z Kroscienka na povstalecké územie.

26. september 1944
SNR vyhlásila druhú mobilizáciu záloh do 1. ČSA na Slovensku. Týkala sa piatich ročníkov.
Po druhej mobilizácii počet príslušníkov povstaleckej armády dosiahol 60.000 osôb. V druhej polovici septembra 1944 1.čs.armáda na Slovensku okrem rôznych druhov armádnych jednotiek a útvarov, vrátane leteckej skupiny disponovala 44 pešími prápormi, 6 delostreleckými oddielmi a 32 delostreleckými batériami.

27. september 1944
Partizánsky zväzok Alexander Nevský sa presunul z Kordík do osady Šváb pri Krupine, kde si vybudoval novú základňu.
Na žiadosť zahraničného vedenia KSČ UŠPH v Kyjeve vyslal na Slovensko skúsených partizánskych veliteľov na čele s plk. Aleksejom Nikitičom Asmolovom, ktorý sa stal prvým zástupcom veliteľa HŠPO na Slovensku Karola Šmidkeho.

28. september 1944
Do Banskej Bystrice (na letisko Tri Duby) priletela skupina politických pracovníkov z Moskvy: Jan Šverma, Rudolf Slánský a Marek Čulen. S nimi prišla aj skupina sovietskych dôstojníkov na čele s plk. Aleksejom Nikitičom Asmolovom.

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce sú
v Nedeľu
a to za:

Dní Hod Min Sek

Predajňa Trnava TU
Máme rozložené všetky vianočné stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

Predajna umele vianocne stromceky Trnava

kamenna predajna vianocnych stromcekov v Trnave

predaj vianocne stromceky Trnava

Vianocne stromceky Trnava predajna

predaj vianocnych stromcekov v Trnave

predajna vianocnych stromcekov Trnava

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D

Úzka Tuja celá 3D smrek
Úzka Tuja celá 3D jedľa
Úzka Tuja klasik
Úzka Tuja zasnežená biela

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  

©2024 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk